Monster.txt汉化注释

//引索/未知/名字/等级/ HP/MP/最低攻击/最高攻击/防御/魔防/攻击XX/防御率/移动范围/攻击类型/攻击距离/视野/移动速度/攻击速度/重生时间/类型/物品爆率/爆钱率/暴出物的最大等级/技能/抗火/抗雷/抗水/抗风
67 1 金属巴洛克 77 26000 0 300 360 220 0 385 150 3 150 2 7 400 1600 200 2 160 14 3 0 9 7 9 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


奇迹私服